Quanto è lunga una barra di celino?

Una barra di celino è lunga 6,5 m.